เครื่องบำบัดอากาศไฟฟ้าสถิตย์ (ESP)

รหัสสินค้า : 1O-DN2W-JU-60

รุ่น : JU60

หมวดหมู่ : อุปกรณ์บำบัดอากาศ

รายละเอียดสินค้า

เครื่องบำบัดอากาศไฟฟ้าสถิตย์ (ESP)

        เครื่องกำจัดกลิ่น และควัน โดยวิธีสนามไฟฟ้าโคโรน่า และ ไฟฟ้าสถิตได้นำหลักการโอโซไนเซชั่นและ ไฟฟ้าสถิตย์แรงดันสูง เป็นการทำให้อากาศบริเวณรอบๆ เส้นลวดไอออไนซ์เกิดการแตกตัวเป็นประจะ โดยการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงให้กับเส้นลวดโคโรน่า ซึ่งจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าความเข็มสูงบริเวณผิวเส้นลวด และเมื่ออะตอมหรือโมเลกุลของอากาศผ่านเข้าไปจะทำให้อากาศเกิดการแตกตัว โมเลกุลของก๊าชเมื่อได้รับพลังงานเพียงพอก็จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปหนึ่งอิเล็คตรอน ทำให้อะตอมหรือโมเลกุลนั้นจะมีประจะเป็นบวก เช่นนี้เรียกว่า การไอออไนซ์ ส่วนกระบวนการที่แยกอิเล็กตรอนออกจากอนุภาคของก๊าช จะทำให้เกิดไอออนบวกเพิ่มขึ้น เรียกว่า กระบวนการไอออไนเซชั่น และกระบวนการที่ทำให้อิเล็คตรอนหลุดออกจากของแข็ง เรียกว่า การปล่อยอิเล็กโตรด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้ก๊าชมีสภาพนำไฟฟ้าขึ้นมาได้ โดยอากาศจะถูกให้พลังงานจากสนามแม่ไฟฟ้า ซึ่่งมีความเข็มสูงจนเกิดการแตกตัว ทำให้เกิดเป็นก๊าชโอโซน โดยที่ก๊าชโอโซนจะช่วยกำจัดกลิ่นเหม็น และยังสามารถฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารได้

กระบวนการทำงานของเครื่องบำบัดอากาศไฟฟ้าสถิตย์ (ESP)

        - อากาศสกปรก
        - พรีฟิลเตอร์
        - ลวดประจุไฟฟ้า
        - แผงดักน้ำมัน และฝุ่น
        - แผ่นกรองสุดท้าย
        - อากาศสะอาด